Blacklist Lookup - بررسی لیست سیاه

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی لیست سیاه


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی لیست سیاه

Blacklist Lookup - بررسی لیست سیاه

این ابزار نام دامنه را در لیست سیاه جستجو Ù…ÛŒ‌کند. گاهی بخاطر تبلیغات بیش از حد Ùˆ به شیوه‌ÛŒ نادرست، وب‌سایت شما در فهرست اسمپرها قرار Ù…ÛŒ‌گیرد. برای استفاده از این ابازر یک آدرس IP یا نام دامنه را وارد کنید Ùˆ روی ارسال کلیک کنید نام دامنه را در فهرست بلک لیست جستجو Ù…ÛŒ‌کند Ú©Ù‡ وجود دارد یا نه؟