Google Malware Checker - بررسی امنیتی گوگل

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

Google Malware Checker - بررسی امنیتی گوگل


را وارد کنیدURLدرباره Google Malware Checker - بررسی امنیتی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„

Google Malware Checker - بررسی امنیتی گوگل

فناوری مرور امن Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ روزانه، میلیاردها سایت را برای یافتن وبسایت‌های ناامن بررسی Ù…ÛŒ‌کند. به عبارت دیگر نرم‌افزارهای استفاده شده با ریسک Ùˆ باگ امنیتی روی هر وب‌سایتی را شناسایی Ù…ÛŒ‌کند. برای استفاده کافی است url وب سایت را وارد کنید. گزارشی را دریافت Ù…ÛŒ‌کنید Ú©Ù‡ آیا نرم‌افزار مخرب روی وب سایت وجود دارد یا خیر. اگر سایتی داری مشکل امنیتی شده باشد در جستجوی Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ در مرورگر هشداری نمایش داده Ù…ÛŒ‌شود.